I. Предмет

1. Настоящите Общи условия регламентират условията за достъп до сайта https://barfriday.bg („сайта”), притежаван от ,,БАР ПЕТЪК” ООД, и използването му („Общите условия”).  За да имате възможност да използвате сайта, следва да се запознаете с Общите условия и да ги спазвате.

2. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване на сайта, както и че всяко негово активно действие и/ или  запазване на пасивно поведение, след като сайтът е зареден/ отворен, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия за ползване на сайта.

3. Във връзка с предоставяните услуги обработваме лични данни на потребители – физически лица съгласно Политиката за защита на личните данни на ,,БАР ПЕТЪК” ООД („Политика за защита на личните данни“), с която можете да се запознаете на сайта. Политиката представлява неразделна част от Общите условия.

II. Дефиниции

4. За правилното тълкуване и прилагане на настоящите Общи условия, термините и изразите, които са дефинирани по-долу, ще имат следното значение:

,,БАР ПЕТЪК” ООД – представлява юридическо лице, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203482995, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1142, р-н Средец, ул. ,,Любен Каравелов” № 61, ет. 4, ап. 8, което управлява сайта https://barfriday.bg.

Уебсайт/ Сайт – представлява съвкупност от интернет страници с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузър при изписване на електронния адрес https://barfriday.bg.

Браузър – представлява компютърна програма, даваща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни, посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Интернет страница – представлява част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

Интерфейс – представлява комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

Потребител – представлява физическо лице, на което ,,БАР ПЕТЪК” ООД предоставя услугите за потребители.

Електронна препратка – представлява връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи

Заведение ,,Бар Петък– представлява обектът, който се стопанисва от дружеството ,,БАР ПЕТЪК” ООД, намиращ се в гр. София, ул. ,,Ген Гурко” № 21.

Услуги за потребители – представляват безплатни услуги на информационното общество, които се предоставят на физически лица чрез сайта https://barfriday.bg.

III. Услуги, предоставяни на сайта

5. ,,БАР ПЕТЪК” ООД предоставя на потребителите на сайта следните онлайн услуги:

  • разглеждане на информацията и материалите, публикувани на сайта;
  • гласуване във връзка с музикални награди ,,Златните Патета”.

IV. Ползване на Услугите и съдържанието в сайта

6. ,,БАР ПЕТЪК” ООД се стреми да осигури непрекъснат достъп на потребителите до сайта и до предлаганите на него услуги, посочени по-горе. Въпреки това ,,БАР ПЕТЪК” ООД има право да прекратява, ограничава и забранява достъп до сайта на отделни потребители във всеки момент и без изрично уведомяване.

7. ,,БАР ПЕТЪК” ООД притежава правото да изменя, ограничава и премахва всякаква информация, публикувана на сайта, с която се нарушава законодателството на Република България и/ или тези Общи условия, по всяко време, без да дължи изрично уведомяване за това.

8. ,,БАР ПЕТЪК” ООД притежава правото да модифицира, редактира, изтрива, спира или преустановява, временно или постоянно, сайта и/ или информацията, материалите, продуктите и/ или услугите, налични чрез него.

9. Потребителите могат да информират ,,БАР ПЕТЪК” ООД при възникнал проблем с некоректна или непълна информация предоставена на сайта.

10. Достъпът до сайта може да бъде временно ограничен по всяко време поради профилактика и/ или технически неизправности, без да е необходимо предварително уведомяване на потребителите.

V. Лични данни

11. „БАР ПЕТЪК” ООД е администратор на лични данни и като такъв има право да събира и обработва лични данни на потребителите при спазване на изискванията на законодателството на Република България. Такива се събират единствено за маркетингови цели.

12. ,,БАР ПЕТЪК” ООД полага грижа за правилното използване и неразпространението на личните данни на своите потребители, които ще бъдат обработвани съобразно Политиките за защита на лични данни, приети от ,,БАР ПЕТЪК” ООД и представляващи неразделна част от настоящите Общи условия.

VI. Права и задължения на Потребителите

13. Потребителят има право да използва услугите по чл. 5 от настоящите Общи условия.

14. Потребителят има право да използва сайта, както и информацията и материалите, съдържащи се в него, само за позволени от закона цели, без да накърнява правата и да ограничава достъпа до този сайт на трета страна.

15. Потребителят има право да се обърне към ,,БАР ПЕТЪК” ООД във връзка с информация, дадена на сайта, както и във връзка с възникнали проблеми на следния имейл адрес: bar@barfriday.bg

16. Потребителят е задължен да спазва тези Общи условия и законодателството на Република България при използването на сайта и услугите по чл. 5 от настоящите Общи условия.

VII. Съгласие за получаване на маркетингови съобщения

17. Чрез попълване на контактната форма на сайта или pop-up потребителят се съгласява да получава маркетингови съобщения. На посочените от него имейл и телефонен номер ще бъдат изпращани новини, оферти и покани за събития, организирани от ,,БАР ПЕТЪК” ООД.

VII. Препратки (хипервръзки)

18. В сайта се съдържат хипервръзки към Facebook и Instagram страницата на заведение ,,Бар Петък”.

19. Препратки от трети страници към сайта са допустими, ако са извършени в подходящ контекст. При желание да се постави препратка на настоящия сайт от трета страна следва да бъде предварително отправено запитване.

VIII. Авторско и други права на интелектуална собственост

20. Всички публикувани на сайта снимки, видеа, статии, лога, марки, графични материали, дизайни, бази от данни и друго цифрово съдържание, визуализирано и достъпно на сайта, са обект на интелектуална собственост и се закрилят от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и/ или Закона за промишления дизайн.

21. Копирането, извличането по друг начин, използването и/ или разпространението на обектите по горната точка без съгласието на носителя на право върху тях е забранено и представлява нарушение на действащото законодателство.

22. Потребителите могат да копират, прехвърлят и/ или използват съдържанието в сайта само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава.

Настоящите Общи условия са одобрени от управителите на ,,БАР ПЕТЪК” ООД  на 01.09.2022 г. и влизат в сила от 01.09.2022 г.

Кирил Андонов Чешмеджиев

Радослав Стоянов Мирчев