ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „БАР ПЕТЪК“ ООД

Настоящата политика за защита на личните данни е приета в съответствие с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и цели да Ви информира за правата Ви във връзка с обработването на Вашите лични данни. Моля, прочетете внимателно настоящия документ, тъй като същият е създаден, за да Ви разясни основните правила, които „БАР ПЕТЪК“ ООД (наричано по-долу „Дружеството“) прилага при събирането и обработването на личните Ви данни.

 1. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ:

„БАР ПЕТЪК“ ООД е българско дружество, което се занимава с продуцентска дейност, организиране и провеждане на културни събития, създаване и разпространение на културни ценности в областта на музиката, театъра и аудио-визуалното изкуство. Подробна информация може да намерите на сайта http://barfriday.bg или като се свържете с нас.

Данни за контакт с „БАР ПЕТЪК“ ООД, ЕИК 203482995

Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1142, р-н Средец, ул. „Любен Каравелов“ № 61, ет. 4, ап. 8

Представляващи дружеството: Кирил Андонов Чешмеджиев и Радослав Стоянов Мирчев

Лице, отговарящо за събирането и обработването на лични данни: Кирил Андонов Чешмеджиев

e-mail: bar@barfriday.bg

 1. ДЕФИНИЦИИ

Всички термини, използвани в този документ, са в съответствие с дефинициите по член 4 на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент (Общ регламент относно защитата на данните – ОРЗД).

Други термини, които не са включени в ОРЗД:

 • B2B – business to business – означава бизнес взаимоотношенията на Дружеството с други бизнеси;
 • B2C – business to customers – означава взаимоотношенията на Дружеството с физически лица, потребители на услугите му.
 1. КАТЕГОРИИ СУБЕКТИ НА ДАННИ

Съобразно нуждите на дейността си Дружеството взаимодейства със следните категории субекти на данни:

 • физически лица – ползватели на услугите на сайта (B2C);
 • представители на юридически лица – клиенти, информацията за които е публично достъпна в регистрите на Агенцията по вписванията (В2В);

Настоящата политика има за цел да осигури защитата на данните на физическите лица от страна на Дружеството.

Настоящите политики се прилагат заедно с Общите условия за ползване на сайта (наричани за краткост „Общите условия“ или „Общите условия на „БАР ПЕТЪК“ ООД). Термините, използвани в настоящите политики, имат дефинициите, дадени в Общите условия.

Неразделна част от настоящата политика е Политиката за използване на „бисквитки“, използвани на интернет сайта http://barfriday.bg.

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

Какво означава „лични данни на физически лица” – това е всяка информация за физическо лице, което е идентифицирано или e възможно да бъде идентифицирано („субект на данни“).

Личните данни, които събираме от Вас и обработваме, са:

 • При отправяне на запитване чрез контактната форма или pop-up – име и фамилия на запитващия;
 • При публикуване на отзив или коментар чрез контактната форма или pop-up – име и фамилия на лицето, което ги публикува;
 • При даване на съгласие за получаване на маркетингови съобщения чрез попълване на контактната форма или pop-up – имейл и телефонен номер.

„БАР ПЕТЪК“ не събира и не обработва данни, свързани с банкови карти или чувствителни лични данни, по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните.

Дружеството не цели събирането на лични данни от непълнолетни лица. Непълнолетните лица не следва да предоставят личните си данни на „БАР ПЕТЪК“ ООД без съгласие на лицето, упражняващо родителски права.

 • ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ И ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИТЕ
 • Съгласие:

При отправяне на запитване Дружеството обработва личните Ви данни за целите на запитването и на основание Вашето съгласие. С отправяне на запитването си към нас Вие изразявате съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани.

Публикуването на отзиви на сайта http://barfriday.bg също представлява съгласие за обработването на личните данни, които сте дали за целите на отзива си.

При даване на съгласие за получаване на маркетингови съобщения чрез SMS, Viber, съобщение, имейл или обаждане, ще обработваме Вашия имейл и телефонен номер, за да Ви изпратим новини, покани за събития, оферти и промоции, организирани от Дружеството. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко чрез бутона за отписване, прикачен към имейла, както и чрез информиране на Доставчика за решението си на bar@barfriday.bg.

Дружеството поддържа информация за данните, събрани въз основа съгласие на субекта, като за всеки един случай може да докаже, че даденото съгласие е:

 • свободно изразено – не дадено под натиск или заплаха от неблагоприятни последици;
 • конкретно – отделно съгласие за всяка конкретно определена цел, а когато е относимо – и за конкретна категория лични данни;
 • информирано – дадено на основата на пълна, точна и лесно разбираема информация;
 • недвусмислено – не се извлича или предполага на основата на други изявления или действия на лицето;
 • изрично изявление или ясно потвърждаващо действие – не се приема за съгласие мълчанието на даден субект на данни.

Дружеството поддържа документация (на хартия или в електронен вид) за изразеното съгласие с цел доказване пред компетентните органи.

Предоставянето на данните в настоящата точка не е задължително и съгласието Ви за използването им може да бъде оттеглено по всяко време чрез отправяне на искане на следния имейл: bar@barfriday.bg

Правно основание за обработване – чл. 6, т. 1, б. „а“ от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета;

 • КАК СЕ СЪБИРАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни се предоставят само и единствено от Вас, по Ваше желание и при потвърждаване от Ваша страна, че се съгласявате с Общите условия и с обработването на лични данни и че желаете да се абонирате за получаване на маркетингови съобщения. Вие избирате начина, по който може да ни предоставите Вашите данни – чрез Интернет сайта http://barfriday.bg или чрез запитване по социалните мрежи, имейли или канали за комуникация. 

 •  КАК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Дружеството е предприело всички необходими технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни, включително и чрез ограничен достъп до данните и др.

 • ЗА КАКЪВ СРОК СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Вашите лични данни се съхраняват в различен срок, в зависимост от основанието и целта, за които се събират:

 • Данни, събирани на основание Съгласие – изтриват се в момента, в който оттеглите съгласието си за използването им.
 1. КАК СЕ УНИЩОЖАВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За избягване на всякакви нежелани негативни последствия във връзка с обработването на Вашите лични данни с изтичане на срока, за който се съхраняват личните данни, същите ще бъдат унищожавани.

 • ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ
 • Право на достъп до коригиране, изтриване и ограничаване обработването на данните Ви

Вие имате право да получите информация за това дали обработваме Ваши лични данни, кои точно лични данни обработваме, кое лице ги обработва, дали са предоставени на други лица, за какъв срок се обработват, какви са Вашите права във връзка с Вашите лични данни и дали имате право на жалба. Може да получите копие от личните Ви данни, които обработваме. Освен това имате право да изискате от нас да актуализираме/ коригираме Вашите лични данни, ако тези, с които разполагаме, са неточни (ако например вече не използвате предоставения ни имейл адрес). Имате право да поискате да не извършваме никакви действия по повод на Вашите данни, а само да ги съхраняваме (т. нар. ограничаване на обработването), както и да поискате изтриването им, когато същите вече не са необходими за целите, за които се обработват, както и след изтичане на срока, за който се съхраняват.

ВАЖНО: Вие предоставяте Вашите лични данни сами, въз основа на Ваше собствено решение, като „БАР ПЕТЪК“ ООД не извършва каквото и да било профилиране или автоматизирана обработка на личните Ви данни.

 • Право на пренос на данни

Имате право да получите Вашите лични данни, които сте ни предоставили и които обработваме, в структуриран и широкоизползван формат. Освен това имате право да прехвърлите Вашите лични данни по предходното изречение на други лица и/ или администратори лично или чрез пряко прехвърляне на данните от нас на друг, посочен от Вас администратор, ако това е технически възможно.

 • Право на възражение

Разпоредбите на Регламента предвиждат правото Ви на възражение в случаите, при които Вашите лични данни се обработват за изпълнението на задача от обществен интерес или когато обработването е необходимо за целите или легитимните интереси на Дружеството или на трета страна, т.е. когато правните основания за обработване на данните Ви се основават на чл. 6, т. 1, букви „д“ и „е“ от Регламента. В тези случаи Вие имате право да възразите и да поискате да прекратим обработването на личните Ви данни. Ако решите да подадете такова възражение, ние ще прегледаме искането Ви и ще Ви отговорим по съответния ред и в срок до един месец, освен ако не е технологично необходим по-дълъг срок. 

 • Право на жалба

Вие можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни за защита на Вашите права и законни интереси във връзка с обработването.

ВАЖНО: В случай че се нуждаете от допълнителна информация във връзка със събирането, обработването, съхраняването, унищожаването или всякаква друга информация, свързана с Вашите лични данни, моля свържете се с нас на посочените по-горе адрес и имейл адрес. „БАР ПЕТЪК“ ООД ще отговори на всички Ваши въпроси.

 • ОЦЕНКА НА РИСКА

Дружеството е наясно с рисковете, свързани с обработването на определени видове лични данни.

Дружеството управлява всички рискове, идентифицирани от оценката на риска, с цел да се намали вероятността от несъответствие с тези правила.

Когато в резултат на оценката на риска е ясно, че Дружеството ще започне да обработва лични данни, които поради висок риск биха могли да причинят вреди на субектите на данни, се взема обосновано и базиращо се на проучване на законодателството решение дали обработването да продължи, или не.

Ако се открият сериозни опасения или относно потенциалната вреда или опасност, или относно количеството на съответните данни, то следва въпросът да се отнесе пред надзорния орган.

Дружеството прави периодичен (ежегоден) преглед на първоначално инвентаризираните данни и взема необходимите мерки в светлината на всякакви промени в дейностите на „БАР ПЕТЪК“ ООД.

 • МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Дружеството е осигурило съответните технически и организационни мерки за сигурност на обработваните данни и гарантира сигурността на данните, както и че същите не се разкриват при каквито и да било обстоятелства на трети страни, освен ако Дружеството не е дало такива права на тази трета страна, като е сключило договор/клауза за поверителност.

 • ПРОМЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА

Всички промени, които може в бъдеще да бъдат направени в тази политика, ще бъдат публикувани на посочения сайт.

Дата на влизане в сила на политиката за защита на личните данни: 01.09.2022 г.

Управителите на „БАР ПЕТЪК“ ООД, ЕИК 203482995 утвърждават настоящия документ:

Кирил Андонов Чешмеджиев

Радослав Стоянов Мирчев

Администратор на лични данни: „БАР ПЕТЪК“ ООД
Дата на утвърждаване:                 01.09.2022 г.